متغیرهای قابل قبول در مورد پوشک بشنوید

نزدیک به 30٪ از زنان نیاز به پوشک بچه کالمرزرا گزارش کردند. از بین زنانی که گزارش کردند فاقد عرضه کافی پوشک هستند، 10 درصد (88 نفر) گزارش کردند که پوشک اضافی را از یک آژانس دریافت کرده‌اند.

10 درصد (86 نفر) گزارش کردند که پوشک یا پول را از خانواده یا دوستانشان قرض گرفته‌اند، و 3 مورد گزارش کردند که از روش دیگری برای به دست آوردن پوشک کافی مانند کمک گرفتن از کلیسا استفاده می کنند.

تقریباً 8 درصد از زنان 64 نفر گزارش کردند که پوشک مای بیبی های خود را در زمانی که عرضه آنها کم است، کش می دهند.

متغیرهای روانی اجتماعی و جمعیت شناختی مرتبط با نیاز به پوشک

تجزیه و تحلیل دو متغیره در جدول 2 ارائه شده است. تجزیه و تحلیل دو متغیره نشان داد که اسپانیایی زبان بودن و اسپانیایی زبان بودن با نیاز به پوشک مرتبط است.

سن همچنین با نیاز به پوشک معطر مرتبط بود، به طوری که ≥45 سال (نیابت ما برای پدربزرگ ها و مادربزرگ ها که نوه ها را بزرگ می کنند) با نیاز به پوشک مرتبط بود.

علاوه بر این، گزارش نیاز به سلامت روان و دریافت درمان یک بیماری روانی به طور قابل توجهی با نیاز به پوشک مرتبط بود.

نیاز پوشک مای بیبی شورتی نتیجه مورد علاقه بود. پیش‌بینی‌کننده‌های بالینی و جمعیت‌شناختی مورد علاقه شامل تعداد کودکان زیر 18 سال است.

آنها زندگی با زن، سن، نژاد، زبان اصلی، نیاز به سلامت روان، استفاده از درمان سلامت روان، ملاقات با ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی در سال گذشته و گزارش یک زن از یک متخصص اطفال که احساس می کرد فرزندش را به خوبی می شناسد.

تجزیه و تحلیل دو متغیره با استفاده از χ2، فیشر دقیق، یا آزمون دو جمله ای 1 نمونه ای برای بررسی ارتباط بین نیاز پوشک و متغیرهای بالینی و جمعیت شناختی مورد علاقه انجام شد.

متغیرهایی از تحلیل‌های دو متغیره که در P <0.10 معنی‌دار بودند و متغیرهایی که دارای قابلیت قبولی نظری بودند در مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره گنجانده شدند.

 • منابع: 
  1. Diaper Need and Its Impact on Child Health
 • تبلیغات: 
  1. پشت پرده راز یکی از وزرای فاسد در کشوری مرموز
  2. با استفاده از انار می توان قد کودکان خود را افزایش دهید
  3. کدام چهره مشهور این خرما را هر روز می فروشد؟
  4. استفاده از آجر سفالی در تهیه تابلو فرش